Skip to content
86-300 Grudziadz | ul. Sienkiewicza 24 | tel. 0564613104 | szkolap5@poczta.onet.pl


Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
Start
Otwarta Szkoła
UCZNIOWIE SP 5 POD POMNIKIEM SOLIDARNOŚCI 13 GRUDNIA 2013 ROKU. PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
16.12.2013.

Dnia 13 grudnia 2013 roku, uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielem historii i społeczeństwa, udali się pod Pomnik Solidarności w Grudziądzu, aby składając tam wiązankę kwiatów i zapalając znicze, uczcić pamięć ofiar stanu wojennego, który został wprowadzony w Polsce 13 grudnia 1981 roku. Powodami, dla których stan nadzwyczajny wszedł w życie były obawy reżimu komunistycznego przed utratą władzy, związane przede wszystkim z utratą kontroli nad niezależnym ruchem związkowym NSZZ „Solidarność” oraz walki różnych stronnictw w PZPR. Jedną z głównych konsekwencji stanu wojennego było to, iż z rąk milicji oraz SB zginęło wtedy  kilkadziesiąt osób.(Łukasz Piasecki – nauczyciel historii i społeczeństwa)

 
Rajd pieszy Zakończenie Sezonu 2013 PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
16.12.2013.

Dnia 14 grudnia 2013r. odbył się rajd pieszy „Zakończenie Sezonu 2013”, w którym wzięła udział liczna grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami. Organizatorami rajdu było PTTK Oddział im. ks. ppłk. dr. W. Łęgi i Wojskowe Koło Osesek. Celem imprezy było spędzenie czasu wolnego wśród przyjaciół turystów oraz podsumowanie rywalizacji w ramach Pucharu Komisji Turystyki Pieszej za rok 2013. Trasa, która liczyła 8 km, rozpoczęła się przy pętli tramwajowej       w Tarpnie, a zakończyła w Klubie Centrum Szkolenia Logistyki przy ulicy 6 Marca 1, gdzie podsumowano Puchar KTP.

     SKKT-PTTK nr 71 przy Szkole Podstawowej nr 5 otrzymało dyplom oraz puchar za zajęcie I miejsca         w Pucharze Komisji Turystyki Pieszej 2013. Koło uzyskało 890 punktów za udział w 8 imprezach (305 uczestników), a przez cały rok uczestniczyło łącznie      w 16 imprezach (500 uczestników).

     Najmłodsi turyści, z klas I-III, otrzymali dyplom             i nagrodę za aktywne uczestnictwo w rajdach pieszych.

     Opiekunowie: Ewa Dziennik, Barbara Kurzyńska, Magdalena Piasecka i Łukasz Piasecki otrzymali podziękowania od Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu za szczególne zaangażowanie w krzewieniu aktywnego spędzania czasu, poznawania historii regionu i Polski oraz upowszechnianie turystyki.

 
Koszykówka dziewcząt Szkół Podstawowych w Grudziądzu. PDF Drukuj Email
Wpisał: Wojciech Krupa   
12.12.2013.

Przy współpracy z klubem Sportowym STAL Grudziądz i nauczycieli-trenerów uczących w klasach sportowych w Grudziądzu, na przełomie września i października na hali UMK ruszyły Grudziądzkie Ligi Koszykówki klas IV, V i VI. Młode koszykarki rywalizują ze sobą na parkiecie, natomiast na co dzień trenują w Klubie Stal w swoich grupach wiekowych. Mecze są rozgrywane  w przyjacielskiej atmosferze, zgodnie z zasadami „fair-play”. Trenerem naszych koszykarek jest pan Armin Igielski

                            Oto niektóre wyniki  zawodniczek z SP 5.

Grudziądzka Liga Skrzatek – klasy czwarte:

SP 5 – SP 7    0:16

SP 5 – SP 15  13: 8

SP 5 – SP 7    17:18

SP 5 – SP 15   7:2

Grudziądzka Liga Żaczek – klasy piąte

SP 5 – SP 7   56:6

SP 5 – SP 11  24:8

SP 5 – SP 15  20:5

SP 5 – SP 20  11:10

Grudziądzka Liga Młodziczek – klasy szóste

SP 5 – SP 20  54:6

SP 5 – SP 7   22:14

SP 5 – SP 15  34: 12

Zmieniony ( 12.12.2013. )
 
UCZCILIŚMY ROCZNICĘ URODZIN TADEUSZA MAŚLONKOWSKIEGO. PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
12.12.2013.

Dzisiaj, tj. 10 grudnia 2013 roku, w rocznicę urodzin Tadeusza Maślonkowskiego, uczniowie z klasy 5 c wraz z nauczycielem historii i społeczeństwa oddali hołd i zapalili znicze pod Pomnikiem upamiętniającym urodzonego w 1921 roku w Grudziądzu, harcmistrza, podporucznika Armii Krajowej i Powstańca Warszawskiego, Tadeusza Maślonkowskiego. Warto dodać, że Tadeusz Maślonkowski był przełożonym Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (słynnego polskiego poety), a także poświęcił swoje życie ratując kolegę, sierż. pchor. Henryka Petrykę, który został ranny podczas obrony cmentarza ewangelickiego. Ponadto został odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. (Łukasz Piasecki – nauczyciel historii i społeczeństwa)

Zmieniony ( 12.12.2013. )
 
Stan przygotowania szkoły na przyjęcie sześciolatków PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
09.12.2013.1.       Nasze sale lekcyjne klas I-III

 

Korytarz i toalety


2.Funkcjonowanie świetlicy szkolnej

·         świetlica czynna jest w godzinach: 7.00-16.00

·         działania: pomoc w nauce, odrabianiu zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne, ruchowe, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, działania prozdrowotne

 

3.      Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych

   

    ZAPISY DO KLAS I

W roku szkolnym 2014/2015 do klas pierwszych  przyjmuje się dzieci

zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miej­scami, to na wniosek rodziców można przyjąć dzieci spoza rejonu.

Kandydaci spoza rejonu szkoły zostaną poddani procedurze rekrutacyjnej.

 

1.      Terminy związane z rekrutacją.

 

Rekrutacja podstawowa do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/15

a)      Od 3 marca do 31 marca roku szkolnego 2014/15 (przyjmowanie zgłoszeń dzieci z obwodu szkoły oraz aplikacja wniosków o przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły), w dni robocze (od pn. – do pt.), w godzinach od  8.00 do 15.00.

b)      Listy kandydatów zakwalifikowanych wywieszone zostaną na terenie szkoły w miejscu ogólnodostępnym w dniu 10 kwietnia roku szkolnego 2014/15 (do godziny 15.00),

c)      Listy uczniów przyjętych do szkoły wywieszone zostaną na terenie szkoły w miejscu ogólnodostępnym w dniu 16 kwietnia roku szkolnego 2014/15 (do godziny 15.00).

2.      Kryteria i punktacja rekrutacji dzieci spoza obwodu szkoły.

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

1.

Starsze rodzeństwo kandydata w szkole

25 pkt

2.

Osoba z rodziny (babcia/dziadek/opiekunka) kandydata zamieszkała w obwodzie szkoły

23 pkt

3.

Miejsce pracy rodziców kandydata w obwodzie szkoły / w szkole  - pracownik szkoły

22 pkt

4.

Rodzice / rodzic kandydata – absolwentem szkoły

13 pkt

5.

Fakt uczęszczania młodszego rodzeństwa kandydata

do oddziału zerowego w obwodzie szkoły

10 pkt

6.

Dogodny dojazd do szkoły i ze szkoły z miejsca zamieszkania

7 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

100 pkt

 

Kandydat może spełniać więcej niż jedno kryterium.

W przypadku równej ilości punktów decyduje kryterium z wyższą wartością punktową.

W sytuacjach spornych decyduje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

 

3.      Wymagane dokumenty.

 

a)   Zgłoszenie do szkoły rejonowej (dla uczniów z obwodu szkoły – (zał. nr 1).

b)      Oświadczenie woli – (zał. nr 3).

c)      Wniosek do dyrektora szkoły dla kandydatów spoza obwodu szkoły – (zał. nr 2).

 

4.      Rekrutacja uzupełniająca.

a)      Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające według określonych wyżej zasad.

b)      Rekrutacja uzupełniająca kończy się w dniu 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

5.      Procedura odwoławcza

a)      W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej, na zajęcia rozwijające uzdolnienia czy do klasy sportowej.

b)      Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
/ prawnego opiekuna kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

c)      Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

d)     Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Komisja rekrutacyjna w składzie:

1.      Iwona Sikorska – przewodnicząca

2.      Beata Nowacka-Klimek – członek

3.      Lucyna Góras – członek

4.      Armin Igielski – członek

5.      Wojciech Krupa – członek

 6.      Ewa Piszkalska – w zastępstwie za nieobecną osobę z komisji

Załączniki do ściągnięcia:

 załącznik 1 - www.speedy.sh/aKhGG/Zalacznik-nr-1-dla-uczniow-z-rejonu-szkoly-nowy.doc

 załącznik 2 - www.speedyshare.com/nqJrB/zalacznik-nr-2-dla-kandydatow-spoza-rejonu-NOWY.doc

 załącznik 3 - www.speedyshare.com/AvQWh/zalacznik-nr-3.docx

 

4. Regulamin opieki nad uczniami klas I-III

 

I.                    Opiekę nad uczniami klas I – III sprawują nauczyciele według zasad:

1.      15 minut przed rozpoczęciem zajęć pełnią dyżur na boisku szkolnym w wyznaczonym dla danej klasy miejscu (organizacja grupy).

2.      Podczas dyżuru na boisku dbają o bezpieczeństwo uczniów klasy, z którą mają zajęcia.

3.      5 minut przed dzwonkiem dla uczniów klas starszych uczniowie pod opieką nauczyciela danej klasy wchodzą do budynku do sal lekcyjnych.

4.      W okresie jesienno-zimowym nauczyciele klas I – III 15 minut przed dzwonkiem dyżurują przy i w salach lekcyjnych oraz odpowiednich szatniach.

5.      W przypadku wymiany nauczycieli na zajęcia prowadzone przez innych specjalistów (np. religii, języków obcych, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego) nauczyciel kończący swoje zajęcia przekazuje pod opiekę uczniów i dokumentację kolejnemu nauczycielowi.

6.      W trakcie trwania zajęć uczniowie nie opuszczają sali bez opieki.

7.      Przerwy śródlekcyjne w klasach młodszych są nieregulowane. O czasie i długości przerw decydują nauczyciele, którzy dostosowują je do potrzeb uczniów.

8.      Przy organizacji przerw nauczyciele uwzględniają czas spożycia obiadu, który musi być inny niż przerwy dla klas starszych.

9.      Do toalet wychodzą uczniowie w małych grupach. Nauczyciel zobowiązany jest do kontroli wzrokowej wyjść uczniów do toalet i przypominania o właściwym zachowaniu.

10.  Pomoc w opiece nad uczniami klas pierwszych podczas przejścia do stołówki szkolnej sprawują panie sprzątaczki (w szczególności z sal: 22, 6 i 7).

11.  Po zakończonych zajęciach uczniowie klas I – III odprowadzani są przez nauczyciela do szatni, a następnie na boisko.

12.  Uczniowie klas I przebywający w świetlicy przed lekcjami odprowadzani są na zajęcia przez wychowawcę świetlicy, a kończący zajęcia przez nauczyciela klasy. Uczniów z sal: 6, 7 i 22 pomagają odprowadzać panie sprzątaczki.

13.  Realizacja programów „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” odbywają się zgodnie z innymi zasadami określonymi przez Agencję Rynku Rolnego, Sanepid, Rozporządzenie MEN.

14.  Otwieranie okien w salach, na korytarzach, klatkach schodowych, toaletach jest całkowicie zabronione. Okna powinny być uchylone.

15.  Dziecko, które nie chodzi samodzielnie do domu, a nie zostanie odebrane przez rodziców, nauczyciel zaprowadza do świetlicy, a następnie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami.

16.  Podczas sprawowania opieki nad uczniami, nauczycielom nie wolno używać telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych. Wyjątek stanowią tylko sytuacje związane z ochroną zdrowia i życia dzieci i innych osób.

17.  Dzieciom sześcioletnim nauczyciele nie pozwalają na samodzielną drogę do i ze szkoły. Po zakończonych zajęciach w przypadku nie odebrania przez rodziców/opiekunów zaprowadzają do świetlicy szkolnej lub biblioteki i kontaktują się z rodzicami

 

II.                 Każdy nauczyciel zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo uczniów, sprawdzania ich obecności, liczenia, właściwego ubioru, kontrolowania zachowań, dyscypliny.

1.      W celu dbałości o bezpieczeństwo uczniów do budynku szkolnego nie wchodzą rodzice.

2.      Kontakty rodziców z wychowawcami, nauczycielami mogą odbywać się podczas dyżurów nauczycielskich oraz zebrań.

3.      W sytuacjach wyjątkowych rodzic zobowiązany jest poinformować osobę dyżurującą przy drzwiach wejściowych (sprzątaczkę, woźnego lub nauczyciela) do kogo i w jakim celu się udaje.

4.      W sytuacjach spornych decyzję o wpuszczeniu rodzica do szkoły podejmują wicedyrektorzy lub dyrektor szkoły.

5.      Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz wejścia, przebywania osób obcych. Każdy nauczyciel, inny pracownik szkoły, który zauważy osobę obcą zobowiązany jest dowiedzieć się km jest osoba i w jakim celu przebywa na terenie szkoły. O fakcie należy powiadomić dyrekcję szkoły.

 III.               Organizację zastępstw za nieobecnych nauczycieli przygotowuje wicedyrektor.

1.      Opiekę nad uczniami w czasie nieobecności nauczyciela sprawują nauczyciele biblioteki, pedagodzy szkolni, nauczyciele będący do dyspozycji dyrektora. Dopuszcza się możliwość dzielenia klasy tzw. „rozprowadzenie” przez wicedyrektora lub wyznaczonego nauczyciela. W jednej klasie nie może przebywać więcej niż 30 uczniów.

2.      O planowanych zmianach organizacyjnych uczniowie informowani są wpisem do dzienniczka ucznia.

3.      Nauczyciele zastępujący zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

          Opieka nad uczniami musi być sprawowana sumiennie i rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa oraz odpowiedzialnością zawodową i ludzką.

 

5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

·         logopeda

·         pedagodzy

 

·         zajęcia korekcyjno–kompensacyjne

·         rewalidacja indywidualna

·         zajęcia indywidualne z j. polskiego dla uczniów powracających z zagranicy

·         zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

·         zajęcia socjoterapeutyczne

·         zajęcia sportowe

·         wędrówki krajoznawczo turystyczne

·         zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnień uczniów: realizacja „Szkolnego programu wspierania zdolności i talentów”, udział w programach: „Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole” oraz „Szkoła odkrywców talentów”

 

6. Innowacje pedagogiczne

·         „Chcę mówić poprawnie”

·         „Przez sport do mistrzostwa”

·         „Grudziądz i okolice-odkrywanie przeszłości”

·         „Praktyczna matematyka”

·         „Moje wyniki w nauce - wykorzystanie TIK”

·         „Tablica interaktywna i wizualizer w nauczaniu edukacji matematycznej”

·         „Zabawa w teatr”

·         „W świecie obserwacji i doświadczeń przyrodniczych”

·         „Zajęcia rytmiczne przy muzyce klas IV-VI”

·         „Program zajęć muzyczno-ruchowych dla klas V-VI”

7. Biblioteka szkolna i czytelnia

8. Organizacja zajęć lekcyjnych w klasach młodszych

·         Plan lekcji klas I-III (dostępny w zakładce Plan lekcji)

·         Przerwy są organizowane przez nauczycieli według potrzeb uczniów, nieregulowane. Uczniowie klas I-III nie mają możliwości spędzania przerw z uczniami klas starszych.

·         Uczniowie korzystają z obiadów w innym czasie niż uczniowie klas IV-VI. Otrzymują owoce, warzywa, soki oraz mleko w ramach akcji „Owoce w szkole” i  „Szklanka mleka”

Zmieniony ( 28.02.2014. )
 
«« start « poprz. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 nast. » koniec »»

Pozycje :: 550 - 558 z 1343
Top