Skip to content
86-300 Grudziadz | ul. Sienkiewicza 24 | tel. 0564613104 | szkolap5@poczta.onet.pl


Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
Start
Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-Literacki ,,Żołnierze Wyklęci-Niezłomni Bohaterowie"
Wpisał: Administrator   
02.02.2016.

Międzyszkolny  Konkurs Plastyczno-Literacki ,,Żołnierze Wyklęci-Niezłomni Bohaterowie”

Mamy zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych  i  gimnazjalnych  z naszego miasta do udziału w Międzyszkolnym  Konkursie Plastyczno-Literackim o Żołnierzach Wyklętych.

Termin nadsyłania prac konkursowych: 20 luty 2016. Ogłoszenie wyników: 1 marca 2016 Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 4 marca 2016  w Gim. nr 7 Grudziądzu .

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prac na jeden z podanych tematów:

  1. Praca poetycko-literacka o Żołnierzach Wyklętych (np. wiersz, opowiadanie maksymalnie 2 str. A-4).
  2. Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych.( format A-3,A-4,technika dowolna)

Prace będą oceniane w trzech  kategoriach : 1. praca literacka  2.praca plastyczna, oddzielnie szkoły podstawowe ,gimnazjalne

2. Celem konkursu jest:

         promowanie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych", który został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku,

         zainteresowanie dzieci i młodzieży najnowszą historią Polski, a szczególnie mało znaną bohaterską postawą antykomunistycznego podziemia w latach 1945-1956,

         przybliżanie uczniom sylwetek bohaterów podziemia antykomunistycznego,

         pogłębianie wiedzy o organizacjach niepodległościowych takich jak: Wolność i Niezawisłość, Narodowe Siły Zbrojne, Armia Krajowa,

         pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży,

         kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego

         wdrażanie uczniów do samokształcenia.

3. Organizacja konkursu

         Uczestnicy konkursu wykonują pracę artystyczną w formie: pracy plastycznej, literackiej , promującą Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Temat pracy powinien nawiązywać do postaci lub zdarzenia z okresu  podziemia antykomunistycznego 1945-1956.

         Prace muszą być samodzielne tzn. nie przepisane z książek ,czasopism, Internetu.

         Każdy wiersz ,opowiadanie powinno być podpisane w prawym górnym rogu: pseudonim, klasa, szkoła oraz nauczyciel pod kierunkiem , którego przygotowano pracę. Do pracy załączamy zaklejoną  kopertę z czytelnie podanym tym samym pseudonimem , w środku karteczka  ( załącznik nr 1)

 Przykładowe formy prac:
• Plastyczne: rysunek, obraz, plakat, kolaż, mozaika,
• Literackie: wiersz, opowiadanie

Patronat nad konkursem sprawują:

 

·         PREZYDENT MIASTA GRUDZIĄDZA

 

Jest wiele cennych nagród dla laureatów i uczestników konkursu: książki, i wpinki związane z tematyką konkursu oraz gry planszowe ufundowane przez IPN.

Harmonogram  konkursu

20.02.2016 – termin nadsyłania prac konkursowych na adres SP nr 5  z dopiskiem „Konkurs”.

1 marca 2016 –ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej SP nr5

4 marca 2016 – podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów laureatom

 

Załącznik nr 1


…………………..(data, miejsce)

Zgoda na publikację pracy konkursowej w konkursie
„Żołnierze Wyklęci – Niezłomni bohaterowie”

Wyrażam zgodę na publikację pracy konkursowej …………………..…………………………
(imię i nazwisko dziecka, pseudonim ) ,

ucznia szkoły ……………………………….. na stronie internetowej, a także na wystawie .

                                                                                         

…………………………………..
                                                                                                

Czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

NIEPOKORNI-NIEZŁOMNI- WYKLĘCI

Choć nagrodą było ci wygnanie,

kula w plecy, cela betonowa,

co się stało - nigdy nie odstanie,

Armio Krajowa.

                      ppor. Zbigniew Kabata ps. „Bobo" Aberdeen, Szkocja 1964 r 

Mamy zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych  do udziału w grze miejskiej Niepokorni- Niezłomni- Wyklęci organizowanej przez SP nr 5,SP nr16, Gim.nr 7

Gra odbędzie się 27 lutego 2016 roku (sobota) w godz.9.00-12.00 (przybliżony czas).

 Celem gry  jest:

         promowanie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych", który został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku,

         zainteresowanie dzieci i młodzieży najnowszą historią Polski, a szczególnie mało znaną bohaterską postawą antykomunistycznego podziemia w latach 1945-1956,

         przybliżanie uczniom sylwetek bohaterów podziemia antykomunistycznego,

         pogłębianie wiedzy o organizacjach niepodległościowych takich jak: Wolność i Niezawisłość, Narodowe Siły Zbrojne, Armia Krajowa,

         pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży,

         kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego

         wdrażanie uczniów do samokształcenia.

         poznawanie historii regionalnej

          ukazanie bohaterstwa i zarazem tragedii żołnierzy AK

Organizacja gry:

Każda szkoła wystawia  zespół trzyosobowy uczniów klas IV-VI ,zgłoszenia wysyłamy na adres e/mail SP nr16 Grudziądz z dopiskiem  ,,gra miejska” do 20 lutego 2016 r. Zadaniem uczestników gry jest pokonanie całej trasy, wykonanie 4 zadań punktowanych,( ilość zebranych punktów decyduje o końcowej klasyfikacji) oraz zdobycie niezbędnego rekwizytu. Uczestnicy grają w zespołach 3-osobowych (oraz opiekun).  Każda drużyna będzie rozwiązywała  zadania dotyczące  Polskiego Podziemia Niepodległościowego ,które będą odbierane przez drużyny na poszczególnych punktach orientacyjnych. Wygrywa zespół, który zbierze największą liczbę punktów i jako pierwszy dotrze na ostatni punkt gry. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania poruszają się wyłącznie pieszo. Szczegóły realizacji tych zadań zostaną podane uczestnikom na tydzień przed grą. Spotkanie uczestników gry 27.02.2016 r godz.9.00 Szkoła Podstawowa nr 16 ,stąd rozpocznie się gra. W sali kina Helios rozstrzygnięcie gry połączone z projekcją filmu  o rotmistrzu Pileckim.

Tematyka:

·         organizacja, działalność Podziemia Niepodległościowego w latach 1944-1963

·         komendanci Armii Krajowej

·         postać gen. Tadeusza ,,Bora” Komorowskiego

·         postać płk. Stanisława Sitka

·         postać rtm. Witolda Pileckiego

Patronat nad konkursem sprawują:
                                                          

                                            PREZYDENT MIASTA GRUDZIĄDZA

Jest wiele cennych nagród dla laureatów i uczestników konkursu: książki, i wpinki związane z tematyką konkursu oraz gry planszowe ufundowane przez IPN.

Regulamin gry miejskiej

Gra miejska

                –co to jest?

Gra miejska to połączenie gry internetowej, happeningu i interaktywnej zabawy ulicznej.

Uczestnicy mogą poznawać historię miasta, postaci z nim związanych, architekturę, walory turystyczne regionu. Miasto może stać się też miejscem, któremu wyznaczymy rolę tła do innego tematu (jak w przypadku Żołnierzy Wyklętych). Ulice miasta staja się wtedy planszą gry, a zespoły uczestniczą w rozwiązywaniu zagadek wchodząc       w dany temat.

        ·         Każdy zespół otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia , a w dniu rozpoczęcia informacje niezbędne do gry (kartę drużyny+ mapę trasy).

·         Na karcie zespoły będą zbierać pieczątki lub podpisy koordynatorów, na znak, że do nich dotarli. Długopis będzie niezbędny – karta sama się nie wypełni .

·         Zespoły uczestników rywalizują na ulicach miasta, starają się wykonać postawione przed nimi zadania w jak najkrótszym czasie. Liczą się: szybkość, wiedza, kojarzenie faktów, praca zespołowa, orientacja w terenie.

·         Zadaniem uczestników gry jest pokonanie całej trasy, wykonanie zadań (punktowanych, ilość zebranych punktów decyduje o końcowej klasyfikacji) oraz zdobycie niezbędnego rekwizytu (dodatkowo punktowany). Wygrywa zespół, który zbierze największą liczbę punktów i jako pierwszy dotrze na miejsce zbiórki.

·         Podczas gry każdy zespół musi posiadać telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie mógł kontaktować się z organizatorem (z prawem do jednego telefonu do organizatorów gry w przypadku problemów z wykonaniem zadania).

·         W każdym punkcie kontaktowym liczba graczy w zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na karcie drużyny. W razie niezgodności gracze zostaną zdyskwalifikowani. W przypadku naruszenia regulaminu przez uczestnika gry, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie gry organizatorzy mają prawo odebrania zespołowi karty i wykluczenia go z gry.

·         Gra rozpocznie się 27 lutego 2016 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 16 na ul. J. Kochanowskiego 19 w Grudziądzu.

·         Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej.  Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni ubiór sportowy (zwłaszcza buty) a także (w razie niepogody) o odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem.

·         Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo.

 

·          Poprzez zgłoszenie do udziału w grze uczestnik wyraża zgodę na wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w regulaminie oraz na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w  zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.    U. nr 133 poz. 883).

·         W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem,  a także w zakresie interpretacji regulaminu, głos rozstrzygający należy do organizatorów.

·         Dla uczestników gry  przewidziano nagrody: nagrody główne dla zwycięskich zespołów oraz zestawy gadżetów. 

·         Organizator zaleca czujność. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, zatem należy zwrócić uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń opiekuna grupy.

Gra kończy się około godz. 12.00. Do tej godziny zespoły zobowiązane są udać się na finał gry-kino Helios, nawet jeśli nie ukończyły by wszystkich zadań.

 

Zmieniony ( 02.02.2016. )
 
Bal karnawałowy
Wpisał: Administrator   
01.02.2016.

Bal karnawałowy klas I – III odbędzie się 4 lutego 2016 r. w godz. 10.30 – 12.00 i 12.00 – 13.30, klasy przychodzą wg. planu podanego przez wychowawców.

Dyskoteka karnawałowa klas IV – VI odbędzie się 4 lutego 2016 r. w godz. 15.30 – 17.30 w sali gimnastycznej.

 

 
Międzyszkolne dyktando z języka angielskiego
Wpisał: Sylwia Malinowska   
01.02.2016.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Płk. Stanisława Sitka w Grudziądzu

zaprasza do udziału

w I Międzyszkolnym Dyktandzie z Języka Angielskiego


Regulamin


I. Cele Konkursu:

1. Rozpowszechnianie zainteresowania językiem angielskim.

2. Rozwijanie uzdolnień i umiejętności językowych uczniów w zakresie poprawnego pisania, słuchania oraz znajomości gramatyki i ortografii.

3. Motywacja ucznia zdolnego do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego.

4.Wyłonienie spośród uczniów szkół Grudziądza uzdolnionej językowo młodzieży.

5. Rozwój współpracy między szkołami podstawowymi.

6. Inspirowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.


II. Organizator konkursu

1. Inicjatorem i organizatorem „Międzyszkolnego Dyktanda z Języka

Angielskiego” są nauczyciele języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Grudziądzu – Sylwia Malinowska, Monika Rudnicka – Chadaj, Joanna Warot i Monika Kruszczyńska.


III. Kategoria wiekowa

1.W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

w Grudziądzu.


IV. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem konkursu może być maksymalnie 3 uczniów z każdej szkoły

wytypowanych przez nauczyciela języka angielskiego i wyłonionych

w trakcie eliminacji szkolnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez szkołę do dnia

19.02.2016r. uczniów danej szkoły podstawowej do organizatora konkursu drogą elektroniczną na adres: sylwiamalinowska@interia.pl

3. Na zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna.

4. Uczniowie powinni mieć ze sobą aktualne legitymacje szkolne oraz

długopis.


V. Zakres programowy

1. Konkurs ma formę dyktanda i obejmuje tematykę oraz zagadnienia gramatyczne i leksykalne przewidziane w programach nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej.

.


VI. Zasady i przebieg konkursu

1. Konkurs językowy ma charakter jednoetapowy i odbędzie się

25.02.2016r. (czwartek) o godzinie 14.00 w Szkole Podstawowej nr 5 w Grudziądzu.

2. Tekst dyktanda zostanie przygotowany przez nauczycieli języka angielskiego i wydawnictwo Oxford University Press. Prace zostaną sprawdzone przez komisję składającą się z nauczycieli organizujących konkurs.

3. Czas trwania dyktanda – ok. 45 minut. Tekst będzie czytany trzy razy:

- pierwszy raz – w „normalnym tempie”, w celu zapoznania się z tekstem

- drugi – powoli, w tempie umożliwiającym uczestnikom zapisanie tekstu

- trzeci – tak samo jak pierwszy, w celu dokonania ewentualnych poprawek.

4. Podczas dyktanda, przewidziano szkolenie metodyczne z języka angielskiego dla przybyłych jako opiekunowie nauczycieli.


VII. Kryteria oceny

1. Zwycięzcą konkursu zostaje uczeń, który popełni jak najmniejszą liczbę błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. Błąd ortograficzny 1 punkt, błąd interpunkcyjny – 0,5 punktu. W przypadku tej samej liczby punktów wyżej oceniana jest praca z mniejszą liczbą błędów ortograficznych. W przypadku, gdy więcej osób popełni tę samą liczbę błędów zostanie przeprowadzona dogrywka przez jurorów.


VIII. Nagrody

1. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa, natomiast opiekunowie podziękowanie za przygotowanie uczniów do konkursu.

2. Laureaci I, II i III miejsca otrzymują nagrody oraz dyplomy ufundowane przez Szkołę Podstawową nr 5 oraz Wydawnictwo Oxford University Press.


IX. Kontakt

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielać będzie p. Sylwia Malinowska pod numerem telefonu 796124787. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.sp5grudziadz.pl

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 4 z 177
Top